Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

Kineducation

Schoorstraat 87 – B 3631 Uikhoven-Maasmechelen
lieve@kineducation.be
+32 (0) 485 75 31 31

ondernemingsnummer 0762.924.004
BTW-nummer: BE 0762.924.004

 

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Kineducation een Onderneming Natuurlijke Persoon met maatschappelijke zetel te Schoorstraat 87, B-3631 Uikhoven-Maasmechelen, BTW BE 0762.924.004 (hierna '[Kineducation]') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kineducation moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kineducation aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kineducation niet. Kineducation is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kineducation is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kineducation. Kineducation kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen
De Klant heeft de mogelijkheid om via de e-commerce webshop een beschikbare opleiding of andere uit het aanbod te selecteren. Na selecteren van het product dient de Klant zich éénmalig te registreren. Na betaling, via één van de onderstaand vermelde betaalwijzen, kan de Klant de bestelling ontvangen en gedurende de vermelde of overeengekomen termijn raadplegen. De betaling van het bestelde product geldt tevens als de sluiting van een contract tussen Kineducation en de Klant conform de op de website en in de e-commerce webshop gestelde gebruiksvoorwaarden. De gegevens van de Klant worden uitsluitend en enkel bijgehouden volgens de voorwaarden zoals opgenomen in de Privacyverklaring en conform de geldende wetgevingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via bankkaart

Kineducation is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Na afronden van de bestelling hetgeen inhoudt de betaling van het product hetgeen tevens telt als een afsluiting van het contract tussen de Klant en Kineducation, zoals vermeld in artikel 4, krijgt de Klant onmiddellijk toegang tot het bestelde product. Indien de Klant niet meteen toegang krijgt tot het bestelde product, dient de Klant conform artikel 8 contact op te nemen met de Klantendienst.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.
De levering gebeurt door het online ter beschikking stellen van het product overeenkomstig de gestelde beschikkingstermijn vooraf weergegeven in de productomschrijving. Na bestelling van het product kunnen er geen andere of bijkomende kosten worden aangerekend aan de Klant door Kineducation tenzij mits uitdrukkelijke goedkeuring van de Klant
Elke vertraging en/of kwalitatieve tekortkoming van een bestelling of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Kineducation.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kineducation. De Klant verwerft gedurende de gebruikstermijn enkel en tijdelijk een gebruiksrecht, dat echter onderhevig is aan het gestelde eigendomsvoorbehoud van Kineducation.
Kineducation behoudt voor, tijdens en na de aankoop de volledige intellectuele en auteursrechten op de bestelde artikelen. Verspreiding aan derden of delen met derden, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke goedkeuring van Kineducation.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kineducation te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Kineducation. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de door Kineducation aangeboden e-learnings behalve er grove, materiële of andere nalatigheden heden zijn of ontstaan waardoor de e-learning tijdens de gebruikstermijn niet raadpleegbaar zou zijn.
Indien het herroepingsrecht van toepassing is:
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen met opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

  1. a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : "van de sluiting van de overeenkomst";
  2. b) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Kineducation, Schoorstraat 87, B-3631 Uikhoven-Maasmechelen / lieve@kineducation.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Kineducation alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat KIneducation op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Kineducation betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

 

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Kineducation klantendienst.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Kineducation zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Kineducation is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 485 75 31 31, via e-mail op lieve@kineducation.be of per post op het volgende adres Schoorstraat 87, B-3631 Uikhoven-Maasmechelen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kineducaiton beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Kineducation zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Kineducation respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren (feedback, facturatie en accreditatie).. Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt, worden niet gedeeld met derden, zijn niet raadpleegbaar voor derden en worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kineducation, Schoorstraat 87, B-3631 Uikhoven-Maasmechelen of via lieve@kineducation.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Kineducation, Schoorstraat 87, B-3631 Uikhoven-Maasmechelen of via lieve@kineducation.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven of organisaties.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kineducation heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Kineducation houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Kineducation, Schoorstraat 87, B-3631 Uikhoven-Maasmechelen of via lieve@kineducation.be

 

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door [...] om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van [...]. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Kineducation, Schoorstraat 87, B-3631 Uikhoven-Maasmechelen

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en):

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

CONTACT

Lieve Opsteyn

0485 75 31 31

Lieve@kineducation.be

KINEDUCATION

ondernemingsnummer 0762.924.004
bankrekeningnummer BE54 0019 0074 4197

indien je zelf ideeën hebt voor een bijscholing, een e-learning of je wil zelf een cursus voorstellen, neem dan contact op

 

Winkelwagen
Scroll naar boven
Scroll naar top